REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W GABINETACH MEDYCZNYCH TWÓJ DOKTOR

 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem e-konsultacja.twojdoktor.eu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a) Usługodawca – lek. med. Ewa Paszkiewicz – Juszczak, wpisana do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, numer wpisu rejestru: 53-11-3043807, numer prawa wykonywania zawodu: 3043807, numer księgi rejestrowej: 000000039645, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinety Medyczne Twój Doktor Gabinet Ginekologiczno – Położniczy Lek. Med. Ewa Paszkiewicz Juszczak, z siedzibą w Gdańsku, ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk, NIP: 5831882399, REGON: 191280304, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer telefonu: 607811991, adres mailowy: gabinety@twojdoktor.eu.
  b) Kodeks etyki lekarskiej– zasady etyki zawodowej, które obowiązują Usługodawcę, dostępny na stronie internetowej: https://nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej.
  c) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: e-konsultacja.twojdoktor.eu.
  d) Klient:
  – osoba, która co najmniej raz odbyła wizytę lekarską w Gabinetach Medycznych Twój Doktor i ma zamiar skorzystania z usług medycznych świadczonych drogą elektroniczną, oferowanych przez Usługodawcę i w tym celu dokonuje zakupu usługi oraz uiszcza za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line.
  – osoba, która dokonuje elektronicznego zakupu usługi medycznej oraz uiszcza za nią opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby, w szczególności będąca przedstawicielem ustawowym na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, albo osoba trzecia zakupująca usługę na rzecz innej osoby z innego powodu.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na swojej stronie internetowej e-konsultacja.twojdoktor.eu.

§2.
RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną (zwane dalej Usługą):
  a) e-konsultacja z możliwością wystawienia e-recepty – polegająca na możliwości uzyskania recepty na dany lek, w szczególności w przypadku gdy jest on niezbędny w celu kontynuowania leczenia. Recepta wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail oraz SMSem, jest także widoczna na portalu pacjent.gov.pl.
  b) e-konsultacja wyników badań z możliwością wystawienia e-recepty – polegająca na możliwości skonsultowania wyników badań, wykonanych lub zleconych przez lekarza podczas wizyty, która odbyła się osobiście w Gabinetach Medycznych Twój Doktor, uzyskania kompleksowej informacji medycznej na temat diagnozy i koniecznego leczenia, w tym otrzymanie recepty na dany lek. Recepta wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail oraz SMSem, jest także widoczna na portalu pacjent.gov.pl.
  c) pełna konsultacja on-line – polega na możliwości uzyskania pełnej konsultacji lekarskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, na którą składa się: otrzymanie kompleksowej informacji medycznej na temat diagnozy i koniecznego leczenia, otrzymanie zalecenia przeprowadzenia odpowiedniego badania oraz recepty, która wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail oraz SMSem, jest także widoczna na portalu pacjent.gov.pl.
 2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca w każdym przypadku dokonuje weryfikacji dokumentacji medycznej Klienta, znajdującej się w siedzibie Gabinetów Medycznych Twój Doktor przy ul. Oliwkowa 35 w Gdańsku oraz wyników badań Klienta, w przypadku gdy zostały przez niego załączone w formie pliku w momencie zakupu Usługi, z uwzględnieniem podanych w formularzu informacji zdrowotnych oraz dotyczących przyjmowanych przez niego leków.

 §3
WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać minimalne wymagania techniczne:
  a) posiadać połączenie z siecią internetową, zapewniającą transmisję danych;
  b) posiadać aktualną przeglądarkę internetową. Wyłączenie akceptacji plików Cookies może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu;
 2. Dodatkowo Klient powinien posiadać:
  a) aktywne konto poczty e-mail;
  b) możliwość dokonywania płatności za pomocą bankowości elektronicznej;
  c) w przypadku konsultacji telefonicznej – możliwość wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych;
  d) w celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej:
  – w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail;
  – w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – program komputerowy obsługujący pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.


§4
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Aby mieć możliwość skorzystania z Usług wymienionych w § 2 Regulaminu, świadczonych za pomocą Serwisu, konieczne jest spełnienie warunku odbycia przynajmniej jednej wizyty w Gabinetach Medycznych Twój Doktor.
 2. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 3. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanej Usługi, w szczególności opis oraz cena, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient jest zobowiązany:
  a) wypełnić w Serwisie formularz „dane płatności”, podając w nim następujące dane:
  – imię i nazwisko;
  – miejsce zamieszkania – ulica, miasto, kod pocztowy;
  – numer telefonu;
  – adres email;
  b) wypełnić w Serwisie formularz „dodatkowe informacje”:
  – imię i nazwisko pacjenta;
  – numer PESEL pacjenta;
  – miejsce zamieszkania pacjenta;
  – numer telefonu pacjenta;
  – obecnie odczuwane dolegliwości;
  – nazwy leków, które pacjent przyjmuje;
  – w przypadku skorzystania z Usługi wskazanej w §1 pkt 1 lit. a Regulaminu – dodatkowo nazwę leku na jaki ma zostać wystawiona recepta;
  – w przypadku skorzystania z Usługi wskazanej w §1 pkt 1 lit. c Regulaminu – dodatkowo nazwę leków stosowanych w związku z występującymi dolegliwościami, alergie, które występują u pacjenta po zastosowaniu leków, informacje czy problem występował w przeszłości i czy wykonywane były dodatkowe badania;
  – inne dodatkowe informacje dla lekarza;
  c) w przypadku skorzystania z Usługi wskazanej w 2 pkt 1 lit. b i c Regulaminu załączyć w formie pliku wyniki badań;
  d) złożyć oświadczenie, że w związku ze stosowaniem leku nie pojawiły się działania niepożądane;
  e)  złożyć oświadczenie, że Klient jest pacjentem Gabinetów Medycznych Twój Doktor i zgadza się na zasady przeprowadzenia e- konsultacji;
  f) złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje regulamin płatności i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  g) złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych – „Polityka Prywatności – RODO”;
  h) złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz jest świadomy, iż w przypadku gdy usługa zostanie w pełni wykonana, utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  i) dokonać płatności.
 5. Klient może wskazać dane osobowe innej osoby, na rzecz której ma być świadczona Usługa. Podając dane osobowe innej osoby, oświadcza, że dysponuje wynikającym z Rozporządzenia RODO lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnienia do podania tych danych osobowych Usługodawcy, w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są zgodne z prawdą.
 6. Powyższe dane osobowe są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Usługodawcą, i na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca jest uprawniony do ich przetwarzania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi w przypadku, gdy dane Klienta wskazane w Formularzu są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
 9. Ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich. Pełna kwota należna za nabywaną Usługę widoczna jest w podsumowaniu każdego zamówienia.
 10. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
  a) elektroniczne – płatność obsługiwana przez PayU,
  b) kartą płatniczą Visa/Mastercard – płatność obsługiwana przez PayU
  na zasadach wskazanych w Regulaminie Płatności, znajdującym się na stronie internetowej e-konsultacja.twojdoktor.eu.
 11. Klient jest zobowiązany opłacić zamówienie w momencie jego złożenia. W przypadku braku płatności, Usługa nie zostanie zrealizowana.
 12. Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności i przekazania prawidłowo wypełnionego formularza informacyjnego dotyczącego Klienta. Usługi zakupione w sobotę i niedzielę oraz w inne dni wolne od pracy, będą realizowane w najbliższym dniu roboczym. W przypadku niepełnych danych, Usługodawca ma możliwość skontaktowania się z Klientem za pośrednictwem maila lub drogą telefoniczną, w celu ich uzupełnienia.
 13. W przypadku skorzystania z usługi pełnej konsultacji on–line, pracownik rejestracji Gabinetów Medycznych Twój Doktor skontaktuje się telefonicznie z Klientem w terminie wskazanym w ust. 12, w celu ustalenia konkretnej daty i godziny, w której ma się odbyć konsultacja on-line Usługodawcy z Klientem.
 14. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 

 

 • 5.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Usług, mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres: gabinety@twojdoktor.eu.
  2. drogą pocztową na adres: Ewa Paszkiewicz – Juszczak, Gabinety Medyczne Twój Doktor Gabinet Ginekologiczno – Położniczy, ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk, NIP: 5831882399
 3. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko;
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia);
  3. przedmiot i przyczynę reklamacji;
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków.
 5. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 

 § 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Klienta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpienie należy wysłać na adres Usługobiorcy przed upływem 14 dniowego terminu:

Gabinety Medyczne Twój Doktor
Ewa Paszkiewicz – Juszczak
Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę traci prawo odstąpienia od umowy.

§7.
INFORMACJE DOTYCZĄCE POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGNIECIA SPORU

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  a) złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
  c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

Załącznik nr. 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.